Standaard vormingsattesten van Zorg-Saam

De deelnemers van vormingen in het open aanbod, ontvangen bij het einde van de vorming als bewijs van deelname een vormingsattest van de vormingswerker.Wens je als vormingsverantwoordelijke een vormingsattest voor de deelnemers van een vorming die we in company bij jou organiseren? Dan kan je ons een digitale lijst met de deelnemers bezorgen. Wij maken dan de vormingsattesten op en bezorgen deze terug per email.

Bijzondere vormingsattesten en subsidiekanalen

Verder is Zorg-Saam erkend om een aantal bijzondere opleidingen rond zorg aan te bieden en de bijhorende attesten uit te reiken, voor professionele medewerkers. We lijsten ze hieronder voor u op.

 1. Voor privatieve woonzorgcentra: Vormingsfonds Ouderenzorg van Fe-bi (T.e.m. februari 2021)  

  Woonzorgcentra kunnen zelf een opleiding of coaching organiseren en hiervoor financiering aanvragen bij dit vormingsfonds van Fe-bi. Dit project loopt van 1/9/2020 tot en met 28/02/2021.

  Welke projecten komen in aanmerking?
  Het Fonds voorziet een financiële tussenkomst in twee gevallen:
  • In situ vormingsprojecten: opleidingen op maat die het woonzorgcentrum zelf organiseert en waarvoor je beroep kan doen op Zorg-Saam vzw
  • Terugbetaling inschrijvingsgeld: opleidingen rond één van de prioritaire thema's die bij Zorg-Saam worden gevolgd.  De twee clusters van thema’s die in aanmerking komen zijn enerzijds A) Teamcohesie en anderzijds B) Zelfzorg. 

  Aanbod van Zorg-Saam
  Zorg-Saam biedt voor beide clusters tal van relevante vormingen aan.
  Ter inspiratie, enkele voorbeelden:
  1. Teamcoaching: vertrekkend vanuit de begeleidingsvraag van het woonzorgcentrum, gaat een senior begeleider met jullie op stap: Reflectie op jullie ervaringen, uitwisselingen, intervisie. De begeleider kan uit een breed gamma aan theoretische kaders putten om jullie te inspireren en verder op weg te helpen. Kortom, een boeiend traject, op maat.
  2. Verbindende communicatie in crisistijden. Hoe kan je in deze complexe coronatijden aandacht blijven besteden aan professionele communicatie in het team, met de bewoners, met de familie? Welke handvaten uit de verbindende communicatie kunnen ons daarbij helpen? Voldoende aandacht besteden aan emoties en de achterliggende behoeften, is daarbij cruciaal. Zowel bij jezelf als bij de anderen.
  3. Steek elasticiteit in je veerkracht: In ons alledaagse leven is er veel druk en stress. Dit is een vorming voor iedereen die meer wil weten over veerkracht en technieken wil aangereikt krijgen om er zelf mee aan de slag te gaan.
  4. Verder met Corona: Zorgen, ook voor jezelf. De coronacrisis brengt ons in werksituaties die we nog nooit gezien hebben. We willen onze job graag goed doen maar dit is moeilijk door de afstand die we moeten bewaren, en alle veiligheidsmaatregelen die we moeten opvolgen. Ook roept het heftige emoties op: we voelen ons onmachtig omdat we niet de zorg kunnen bieden die we willen bieden. Of bang om ziek te worden of iemand anders te besmetten. Of boos op mensen die zich niet aan de maatregelen houden. In deze vorming bekijken we welke emoties er door de crisis naar boven komen en hoe ze precies ontstaan. We zoeken naar adequate manieren om om te gaan met deze veelheid aan emoties. En we bekijken hoe we toch veerkrachtig kunnen verder werken in een toekomst met of zonder corona. 

  Interesse? Contacteer ons via aanvraag@zorgsaam.be of 016/24 39 75 en we zoeken samen met jou uit welke vorming of coaching het beste antwoord kan bieden op de noden die er leven in jouw organisatie. Tip: Heb je reeds een overeenkomst met Zorg-Saam om een vorming te organiseren in deze periode? Vraag bij Fe-Bi na of je nog in aanmerking komt voor een terugbetaling!

  Financiële tussenkomst
  De tussenkomst vanuit Fe-bi is gelimiteerd en is afhankelijk van de vorm: een training of een coaching.
  Hoe een aanvraag indienen?
  • Neem de richtlijnen door waarin alle voorwaarden en praktische modaliteiten toegelicht worden.
  • Download het aanvraagformulier (voor een vormingsproject/voor terugbetaling van inschrijvingsgeld)
  • Breng jouw werknemers op de hoogte van de vormingsinitiatieven. Een dossier zal enkel in overweging worden genomen indien het personeel geraadpleegd wordt over onze opleidingsacties, al dan niet via een sociaal overlegorgaan.
  • Dien je aanvraag tijdig in. Dit wil zeggen; uiterlijk een maand voor de start van het project.
  • Je krijgt binnen de vier weken een antwoord.
  • Na het project bezorg je aan Fe-bi de nodige bewijsstukken. 

  Meer info over dit vormingsfonds? Surf dan naar https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/32391/pc-330-ouderenzorg-vorming-subsidieprojecten-covid-19


   

 2. Voor professionals in zorg en welzijn: 8u jaarlijkse opleiding voor zorgkundigen

  De omzendbrief dd. 12 maart 2014 vanuit de FOD Volksgezondheid voorziet in minstens 8u jaarlijkse permanente vorming voor zorgkundigen.

  Zorg-Saam verzorgt al meer dan 30 jaar vormingen voor deze doelgroep, zowel in open aanbod als via vormingen op maat. Zorg-Saam is als vormingsinstelling erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, waardoor we attesten kunnen uitreiken die in aanmerking komen voor deze verplichte vormingen voor zorgkundigen.

 3. Voor professionals in zorg en welzijn: Opleiding tot Dementiekundige basiszorgverlener

  Logo Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

  De Vlaamse overheid koos ervoor om het transitieplan 'Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu' verder te ontvouwen met als doel de dementiekundigheid van alle formele woonzorgactoren aan te scherpen. De dementiekundige basiszorgverlener is een eerste aanspreekpunt. Dementiekundige basiszorg biedt een antwoord op zowel fysieke, psychische als sociale noden van personen met dementie en houdt bovendien rekening met de mogelijkheden en noden van de mantelzorgers. De verantwoordelijkheid, de regie blijft zoveel mogelijk in handen van de persoon met de dementie en zijn mantelzorgers. Zorg-Saam heeft lesgevers die in 2015 zijn opgeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw om het opleidingsprogramma 'dementiekundige basiszorgverlener' te begeleiden (niveau verzorgenden en niveau bachelors). Zorg-Saam kan uiteraard de daar bijhorende attesten afleveren.

 4. Voor professionals in zorg en welzijn: Mentorschap voor verzorgenden in de thuiszorg

  Mentorschap: vrouw die aandachtig luistert naar gesprekspartner

  De opleiding mentorschap is bedoeld voor verzorgenden (in de thuiszorg) die stagiairs begeleiden. Deze opleiding heeft als doelstelling:

  • aanleren van basishouding mentor
  • aanleren van technieken om een opleidingsplan op te stellen
  • inzicht verwerven in de fasen van het leerproces van een stagiair
  • aanleren hoe leerkansen te creëren
  • vaardigheden aanleren inzake communicatie
  • vaardigheden aanleren inzake feedback geven
  • vaardigheden aanleren inzake, observeren, interpreteren, reflecteren
  • aanleren opvolgen van vorderingen, rapporteren en bijsturen

  Deze opleiding is erkend als "Mentoropleiding met doelgroepvermindering" (Fod Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg). Dit betekent dat Zorg-Saam deze attesten kan afleveren aan de deelnemers van de vorming.

 5. Voor professionals in zorg en welzijn: Functiecomplement - basisopleiding en permanente vormingen voor kaderpersoneel

  Functiecomplement: drie collega's in overleg

  De functiecomplementen kaderen binnen de omzendbrief dd. 21 december 2011 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, betreffende functiecomplement voor kaderpersoneel in de zorgsector.

  Zorg-Saam biedt via het open aanbod voor professionals enkele vormingen aan die in aanmerking komen voor het functiecomplement. In dat geval is dit duidelijk vermeld in onze brochure en op onze website.

  We kunnen ook vormingen op maat aanbieden die in aanmerking komen voor het functiecomplement. Gelieve dit duidelijk te vermelden bij je aanvraag, zodat we de nodige erkenning tijdig kunnen aanvragen bij de bevoegde overheidsdienst.

  De basisopleiding duurt minimum 24u, permanente vormingen duren minimum 8u. De opleidingen dienen over één van de volgende drie domeinen te gaan:

  • het beheer van de uurroosters, arbeidsduur en collectieve arbeidsovereenkomsten
  • het welzijn op het werk
  • het managen van een team

  Aan elke deelnemer die de volledige opleidingscyclus heeft gevolgd, wordt door Zorg-Saam na de vorming een attest afgeleverd, volgens het model dat op de website van de FOD Volksgezondheid is geplaatst.

 6. Kwaliteitsregistratie voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie

  Kwaliteitsregistratie voor dienstverleners

  Zorg-Saam heeft als opleidingsaanbieder het registratienummer: KDB000000207, dat geldig is tot 27/02/2023. Hierdoor komen we onder andere in aanmerking om vormingen aan te bieden aan dienstenchequemedewerkers.


 7. Voor KMO’s en vrije beroepen: KMO-portefeuille

  Je kan de opleidingen bij Zorg-Saam betalen via de KMO-portefeuille!

  Zorg-Saam is erkend als dienstverlener voor opleidingen via de KMO-portefeuille. Dit is een subsidiemaatregel waardoor ondernemers (Kmo’s en vrije beroepen) financiële steun krijgen bij de aankoop van opleidingen die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. KMO’s kunnen 30% of 20% van de kosten van een vorming bij Zorg-Saam (afhankelijk van de bedrijfsgrootte) laten subsidiëren door de overheid.

  Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Opleiding
  Registratienummer DV.O224814 – Zorg-Saam VZW

  Wie komt in aanmerking?

  KMO's en vrije beroepen kunnen de subsidie aanvragen via www.kmo-portefeuille.be, tot ten laatste 14 dagen na de aanvang van de opleiding. De steun is er voor alle werkenden uit je KMO en de inhoud van de opleiding moet gericht zijn op de kernprocessen van je onderneming

  Erkenningsnummer

  Zorg-Saam werd erkend als dienstverlener onder het nummer DV.O224814

  Welke vormingen van Zorg-Saam komen in aanmerking?

  • Individuele deelname aan het kalenderaanbod van Zorg-Saam, indien de kostprijs minimaal €100 bedraagt. We vermelden het in deze brochure duidelijk als een geplande vorming in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille.
  • In company vormingsaanbod in je KMO, voor een groep medewerkers, indien het thema verband houdt met de kernprocessen van je onderneming.